Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bogdan Kula prowadzący działalność gospodarczą p/n: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogdan Kula, ul. Partyzantów 76/1, 10-525 Olsztyn, dane kontaktowe: (89) 521 25 00.
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. c i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychz siedzibą w Warszawie, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.